Tài liệu Thành ngữ Tiếng Anh

1. all cats are grey in the dark (in the night)
o (tục ngữ) tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh
2. cat in the pan (cat-in-the-pan)
o kẻ trở mặt, kẻ phản bội
3. to turn cat in the pan
o trở mặt; thay đổi ý kiến (lúc lâm nguy); phản hồi
4. after rain comes fair weather (sunshine)
5. hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai
6. the cat is out the bag
o điều bí mật đã bị tiết lộ rồi
7. to fight like Kilkemy cats
o giết hại lẫn nhau
8. in the room of...
o thay thế vào, ở vào địa vị...
9. no room to swing a cat
o hẹp bằng cái lỗ mũi; không có chỗ nào mà xoay trở
10. back and belly
o cái ăn cái mặc
11. at the back of one's mind
o trong thâm tâm, trong đáy lòng
12. to be at the back of somebody
o đứng đằng sau lưng ai; trợ lực cho ai, ủng hộ ai, làm hậu thuẫn cho ai
o đuổi theo sát ai
13. to be at the back of something
o biết được nguyên nhân sâu xa, nắm được bí mật của cái gì
14. to be on one's back
o nằm ngửa
o bị thua, bị thất bại, nàm vào hoàn cảnh bất lực
o ốm liệt giường
15. behind one's back
o làm việc cật lực, làm việc đến sụm cả lưng
16. to break somebody's back
o bắt ai làm việc cật lực
o đánh gãy sống lưng ai
17. to crouch one's back before somebody
o luồn cúi ai, quỵ luỵ ai
18. to get (set) somebody's back up
o làm cho ai nổi giận, làm cho ai phát cáu
19. to get (put, set) one's back up
o nổi giận, phát cáu
20. to get to the back of something
o hiểu được thực chất của vấn đề gì
21. to give (make) a back
o cúi xuống (chơi nhảy cừu)
22. to put one's back into something
o miệt mài làm việc gì, đem hết nhiệt tình ra làm việc gì 
pdf 68 trang thiennv 07/11/2022 7500
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tài liệu Thành ngữ Tiếng Anh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdftai_lieu_thanh_ngu_tieng_anh.pdf

Nội dung text: Tài liệu Thành ngữ Tiếng Anh

 1. o u aa o ơuơ ơ o uuuu o o u o u u u o ư o o ươu o o o u o u o o o o o o o o
 2. o o u o uu o o u o ư o ưưư o o ư o o o ư o o u o u u o ư u o u o ưư o u o u o uu u aa u o ưư u
 3. o u o u o u u o o ư o ư o ơ o uư o o u o ư o u a o o u o uơuu u o uư u o ơu o ơu o u o uuu o u o
 4. o u u u o u o ươ u o uu o uuư o o ưư o o o o u o uu o o o o u u o ưu u o o o o uu u o u o uơ ư
 5. u o ư u o u o o o uu o uư o ơ u u o u o ư o uu ư o o ư o u o ư o uư o u u o u ư u o o o ư o
 6. u u o o o o ưuư o ưưu o o uu o o o o o uư o uơ u o u o ư o o u o u o o uơ u u o uưuu
 7. o u o ư o uu o u o u o ư o o o uuuu u o u o uươ u o o o u o ưư o uưư u o o ư o u o u o u u o ơ o u
 8. u o o uuu u o ư u o o ư o o u o o u o a u o o o u o o u o ư o u o u o uưư
 9. u u a u o u u o o o o o o o o u u o o o ưu e o u o u o ư u o o u o ươuu o
 10. o ư o u o ư o ơ u u o u o o u o uư o o u o ơ u o uu o o o u u o o o u o o o o
 11. o u o u a o o uưuu u o o ư u o u u o u o uươ u o ư u o uuư o o o u o u o o u o o o u o u
 12. u u o o uuư u u o u o aaa o o ơ u u o u u o ưu u o u u o u o u o u o u u o u o u o o u o ư o uươơ u o u o