Tài liệu Một số mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho người mới học

(Bản scan)

Một số mẫu cầu thông dụng cho người mới học

Hello! chào bạn Good morning! chào chúc buổi sáng,

Good afternoon! chúc buổi trưa

Good evening! chào chúc buổi chiều tối

Goodnight! chúc ngủ ngon...

How are you?... I am fine bạn khỏe?... tôi khỏe bình thường

How are you? bạn khỏe không? Bạn thì thế nào? I am fine... tôi thì tốt, bình thường...

I am ok tôi thì bình thường, tạm tốt

How is your day? Is are was were Ngày của bạn thế nào?

Did you have a good day? Bạn đã có một ngày tốt đẹp không?

I have a good day Tôi có một ngày tốt

What is your name? your full name? Nguyên tên của bạn là gì?

What is your first name? Tên đầu của bạn là gì? What is your last name? Tên họ của bạn là gì?

My name is ....Adam Smith Tôi tên là ...Adam Smith

My First name is ... Tên đầu là ....

My Last name is ... Tên họ là ...

This is Mr. ... Mister Đây là ng... This is Mrs... Missis Đây là bà...

pdf 78 trang thiennv 07/11/2022 4620
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tài liệu Một số mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho người mới học", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdftai_lieu_mot_so_mau_cau_tieng_anh_thong_dung_cho_nguoi_moi_h.pdf