Grade 8 science standards vocabulary (Includes investigation/Experimentation vocabulary)

CHEMISTRY
OF LIVING
SYSTEMS
TRANSLATION DENSITY &
BUOYANCY
TRANSLATION EARTH IN THE
SOLAR
SYSTEM
TRANSLATION
biological thuộc sinh học Archimedes asteroid thiên thạch  
biomass khối sinh vật balance cân, thăng bằng astronaut phi hành gia
carbohydrate chất hidrat carbon buoyancy sự nổi astronomer nhà thiên văn
carbon khí cạc-bon compressible có thể ép lại, nén lại astronomical unit (AU) nghành thiên văn
carbon tetrachloride condense ngưng tụ billion tỷ  
carbon-based chất có cạc-bon convection current dòng đối lưu centimeter phân
chain polymer chuỗi polymer cubic centimeter xen-ti-mét khối cluster cụm, chùm
acetylene chất acetylene density tỷ trọng color màu
chemistry hóa học density of
unknown liquid
(WU)
comet sao chổi  
combine kết hợp displace chiếm chổ, thay thế compare so sánh
combustion sự đốt cháy exert xử dụng, áp dụng composition nguyên liệu, chất tổng hợp
composition nguyên liệu, chất tổng hợp float nổi contrast tương phản, đối chiếu
condense ngưng tụ fluid chất lỏng, dịch degree độ
covalent đồng hóa trị geometric formula công thức hình học Earth trái đất
deoxyribonucleic
acid (DNA)
graduated cylinder ống thí nghiệm elliptical hình trái xoan  
double gấp đôi heavy nặng enormous to lớn, khổng lồ
ecology sinh thái hydrometer tỷ trọng kế evolution sự tiến hóa
ethylene chất ethylene immerse ngâm, nhúng galaxy dãy Ngân Hà
fats mở irregular liquid thể lỏng thất thường gravitational thuộc lực hấp dẫn
flame ngọn lửa irregular solid thể rắn thất thường irregular không đều
formaldehyde lithospheric rock đá nham joule    
genetic thuộc về di truyền magnitude tầm lớn, tầm qui mô Jupiter sao Mộc
human người milliliter ly, mi-li-mét kilometer cây số
linear thẳng, tuyến tính neutral trung hòa light year năm ánh sáng
methane khí methane phenomenon kỳ lạ, phi thường Mars sao Hỏa
model mô hình, kiểu mẫu predict dự đoán, dự báo mass khối lượng
nomenclature danh lục regular liquid thể lỏng bình thường Mercury sao Thủy


 

pdf 8 trang thiennv 07/11/2022 4740
Bạn đang xem tài liệu "Grade 8 science standards vocabulary (Includes investigation/Experimentation vocabulary)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfgrade_8_science_standards_vocabulary_includes_investigatione.pdf