Giáo trình Tiếng Anh giao tiếp (Cơ bản)

Tiếng anh giao tiếp (cơ bản)

Chào hỏi (Greetings)
Mấy cái nì thì đơn giản, nhưng cứ post lên cho nó có hệ thống từ đầu đến cúi
A: Good morning!
Good afternoon
Good evening
Hello!
How are you?
B: Fine, thank you, and you?
Verry well, thank you.
Best wishes to you.
Best regards to you.
(Xin chúc anh những lời tốt đẹp nhất)
Please give my regards/ best wishes to sb
(Làm ơn chuyển giúp những lời chúc mừng/ những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi tới...)
Please give my love to ....
(Làm ơn chuyển niềm yêu thương của tôi tới ...)
Say hello to ... 
(Xin nói hộ lời chào với ... )
Please remember me to ...
(Làm ơn cho tôi gửi lời chào tới ...)
Một số cách biểu đạt bổ sung:
A: How are things going with you?
(Mọi việc của anh diễn ra thế nào?)
0How do you do?
(Anh có khỏe ko?)
B: Pretty good, thank you.
(Khá tốt, cảm ơn)
Quite well, thank you.
(Hoàn toàn tốt đẹp, cảm ơn)
Just so-so, thank.
(Vẫn bình thường, cảm ơn)
A: This is Mr/ Mrs/Comrade...
(Đây là ông/ bà/ đồng chí...)
May I introduce you to ...?
(Tôi xin phép giới thiệu với anh ...)
I'd like you to meet ...
(Tôi rất muốn giới thiệu để anh gặp ...)
B: Nice/ Glad/ Pleased to see/ meet you!
(Rất thú vị/ rất vui/ rất sung sướng được thấy/ gặp ...)
Nice meeting you, Mr/Mrs/...
(Rất thú vị được gặp ông/ bà/..., thưa ông/ bà/...)
My name is...
I'm....
Một số cách biểu đạt bổ sung:
A: Let me introduce my friend (to you)
Tôi xin phép giới thiệu (với ông) bạn tôi.
Allow me to introduce myself (to you).
Tôi xin phép tự giới thiệu với ông.
B: I'm pleased to meet you
(Tôi sung sướng được gặp ông)
It's a pleasure to meet you
(Thật là sung sướng đc gặp ông)
A: I think it's time for us to leave now.
(Tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi phải đi rồi)
I'm afraid I must be leaving now.
(Tôi sợ rằng ôi phải đi bây giờ)
It's time I did ... I have to go now.
(Đã đến lúc... tôi phải đi đây)
B: Good bye!
Bye- bye
See you later
(Sẽ gặp lại bạn)
See you tomorrow.
(Ngày mai gặp lại)
See you
Good night!
Một số cách biểu đạt bổ sung:
A: I'm sorry I have to go now
(Tôi lấy làm tiếc vì phải đi bây giờ)
B: See you soon
(Mong sớm gặp lại)
So long
(Mong lắm đấy- dùng cho nhưng người thân như bạn bè...)
Take care, bye
(Hãy tự chăm nom, tạm biệt)
Remember me to your family
(Hãy gửi lời chào của tôi tới gia đình anh)
Regards to sb
(Xin gửi lời chào tới...)
Keep in touch
Giữ liên lạc

doc 82 trang thiennv 07/11/2022 2600
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo trình Tiếng Anh giao tiếp (Cơ bản)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_trinh_tieng_anh_giao_tiep_co_ban.doc

Nội dung text: Giáo trình Tiếng Anh giao tiếp (Cơ bản)

  1. Tôi không nghĩ thế Adjactives - Tính từ Tại đây, chúng ta sẽ nhắc lại về Parts of Speech( từ loại) để chúng hiểu các từ kết hợp với nhau như thế nào để tạo nên nghĩa của cả một câu. Tiếng Anh là một ngôn ngữ linh hoat. Nghĩa của một từ được bắt nguồn ko chỉ từ cách nó được phát âm và đánh vần mà còn từ cách nó được sử dụng trong câu. Ví dụ: - Là danh từ : I ate a fish for dinner. - Là động từ : We fish in the lake on every Tuesday. Từ loại bao gồm: 1. Adjactives - Tính từ. 2. Nouns - Danh từ. 3. Verbs - Động từ. 4. Adverbs - Trạng từ (hay Phó từ). 5. Prepositions - Giới từ. 6. Pronouns - Đại từ. 7. Conjunctions - Liên từ. 8. Articles - Mạo từ. 9. Modal Verbs - Động từ khiếm khuyết. 10. Interjections - Thán từ. Adjactives - Tính từ: Tính từ là các từ dùng để miêu tả (bổ nghĩa) cho danh từ và đại từ. Tính từ trả lời cho câu hỏi What kind? How much? Which one? How many? What kind? __red nose __gold ring How much? __more sugar __little effort Which one? __second chance __those chocolates How many? __several chances __six books Có 5 loại tính từ :common adjectives, proper adjectives, compound adjectives, articles, and indefinite adjectives. - Common adjectives (tính từ chung) dùng để miêu tả người và sự vật strong man green plant beautiful view - Proper adjectives (tính từ riêng) được hình thành từ danh từ riêng California vegetables (from the noun “California”) Mexican food (from the noun “Mexico”) - Compound adjectives (tính từ ghép) được tạo thành từ 2 từ kết hợp lại: far-off country teenage person - Articles (Mạo từ) là dạng đặc biệt của tính từ. Có 3 mạo từ là a, an, the: The được gọi là mạo từ xác định bởi vì nó đi sau các vật, việc đã được xác định từ trước đó hoặc người nói và người nghe đều biết. a và an được gọi là mạo từ ko xác định bởi vì nó đi sau các vật, việc ko cần xác định từ 11
  2. trước hoặc người nói và người nghe có biết hay ko. - Indefinite adjectives (tính từ bất định) là các từ mà không định rõ sô lượng của một vật hoặc việc. all, another, any, both, each, either, few, many, more, most, neither, other, several, some * Cách sử dụng tính từ trong câu văn: 2 quy tắc cơ bản - Đi trước danh từ để bổ nghĩa cho chính danh từ đó: blue sky important appointment - Đi sau các linking verb (hệ từ) như be, seem, appear, look, feel, smell, sound, taste, become, grow, remain, stay và turn để làm vị ngữ trong câu: + It is cold, wet and windy. + Nam feels sad. * Các trường hợp đặc biệt (Các bạn nhớ là đặc biệt đấy) : - Tính từ đứng sau một nhóm từ với ngụ ý đo lường: A river two hundred kilometers long A road fifty feet wide. - Tính từ đứng sau các từ như : something, nothing, anything, everthing I'll tell you something new That is nothing new. Comparative and superlative adjectives - Dạng so sánh hơn, nhất của tính từ (-er/-est): * We add -er/-est to short adjectives: long___longer___the longest (syllable adjecttives). tall___taller___the___tallest. young___younger___the youngest. * -g -gger: With short adjectives that end with one vowel and one consonant(e.g.: big), we double the consonant: EX: big___bigger___the biggest. hot___hotter___the hottest . fat___fatter___the fattest. * more/most: We use more/the most before adjectives of two or more syllables. EX:expensive___more expensive___the most espensive * y-ier/iest: But note that with adjectives ending with -y(e.g.: happy),we change -y to -ier * /-iest: EX: easy___easier___the easiest * Irregular adj: EX: good___better___the best bad___worse___the worst. bad/ill___worse___the worst . many/much___more___the most (sau many và much thường có kèm theo danh từ) little___less___the least. far___farther/further___the farthest/ furthest. Thứ tự của tính từ chỉ tính chất (tính từ đứng trước danh từ): 12
  3. Đôi khi chúng ta dùng nhiều tính từ trước một danh từ. Ví dụ: - I like big black dogs. - She was wearing a beautiful long red dress. Vậy thứ tự đúng của tính từ là gì? Number Opinion Size Age Shape Colour Pattern Origin Material Purpose NOUN Opinion: An opinion adjective explains what you think about something (other people may not agree with you). Examples: silly, beautiful, horrible, difficult Size: A size adjective, of course, tells you how big or small something is. Examples: large, tiny, enormous, little Age : An age adjective tells you how young or old something or someone is. Examples: ancient, new, young, old Shape: A shape adjective describes the shape of something. Examples: square, round, flat, rectangular Colour: A colour adjective, of course, describes the colour of something. Examples: blue, pink, reddish, grey Origin: An origin adjective describes where something comes from. Examples: French, lunar, American, eastern, Greek Material: A material adjective describes what something is made from. Examples: wooden, metal, cotton, paper Purpose: A purpose adjective describes what something is used for. These adjectives often end with "-ing". Examples:sleeping (as in "sleeping bag"), roasting (as in "roasting tin"). Ex: Vilier is washing two brightly-lit big brand-new round white imported plastic eating dishes (Vilier đang rửa 2 cái dĩa thức ăn hình tròn bằng nhựa hàng ngoại nhập màu trắng mới cứng sáng choang) Động từ (V-ing, V-ed) dùng làm tính từ: Thông thường, khi một động từ không có dạng thức tính từ tương ứng với nó thì phân từ 1 (V-ing) hoặc phân từ 2 (P2) của động từ đó được sử dụng làm tính từ. Đôi khi người học tiếng Anh không biết nên dùng tính từ ở dạng thức nào: V-ing hay Verb-ed hay Verb-en. * Tính từ dạng V-ing thường được dùng khi danh từ mà nó bổ nghĩa thực hiện hoặc chịu trách nhiệm về hành động. Động từ thường là nội động từ (không có tân ngữ) và thời của động từ là thời tiếp diễn: - The crying baby woke Mr.Binion. (The baby was crying) - The blooming flowers in the meadow created a rainbow of colors. (The flowers were blooming) - The purring ten snuggled close to the fireplace. (The ten was purring). * Phân từ 2 (V-ed) được dùng làm tính từ khi danh từ mà nó bổ nghĩa là đối tượng nhận sự tác động của hành động. Câu có tính từ ở dạng P2 thường có nguồn gốc từ những câu bị động. - The sorted mail was delivered to the offices before noon. (The mail had been sorted). - Frozen food is often easier to prepare than fresh food. (The food had been frozen) - The imprisoned men were unhappy with their living conditions. (The men had been imprisoned) 13
  4. Lưu ý: Một số các động từ như to interest, to bore, to excite, to frighten khi sử dụng làm tính từ thường khó xác định nên dùng loại nào (phân từ 1 hay phân từ 2). Nguyên tắc áp dụng cũng giống như đã nêu trên: Nếu chủ ngữ gây ra hành động thì dùng P1, nếu chủ ngữ nhận tác động của hành động thì dùng P2. Xét thêm các ví dụ sau: - The boring professor put the students to sleep. - The boring lecture put the students to sleep. - The bored students went to sleep during the boring lecture. - The child saw a frightening movie. - The frightened child began to cry. So sánh/ Phân biệt Tính từ: Alone, lonely, lonesome, và lone: 1. Alone hàm ý là một người hay một vật nào đó đang ở riêng lẻ - không có ai hoặc vật gì khác ở xung quanh. Lonely (ở Mỹ dùng lonesome) đề cập đến sự bất hạnh do tình trạng đơn độc gây ra. Ví dụ: I like to be alone for short periods. Tôi thích được một mình trong những khoảng thời gian ngắn. But after a few days I start getting lonely / lonesome. Nhưng sau vài ngày tôi bắt đầu trở nên cô đơn. 2. Alone có thể được nhấn mạnh bằng All. Ví dụ: After her husband died, she was all alone. Sau khi chồng chết, bà ấy chỉ ở một mình. 3. Alone không được dùng trước danh từ. Lone và Solitary có thể được dùng thay; lone thì bóng bẩy hơn. Ví dụ: The only green thing was a lone/solitary pine tree. Vật màu xanh duy nhất là một cây thông đơn độc. Any VÀ Every: Any và every đều được dùng để nói về tất cả các thành viên của một loại hay một nhóm. Ví dụ: Any / Every child can learn to swim -Mọi đứa trẻ đều có thể học bơi. Nghĩa của câu không hoàn toàn giống nhau. Any xem xét từng cái một. Nó có nghĩa “bất cứ cái nào mà bạn chọn”, “cái này hoặc cái kia hoặc cái nào khác”. Every xem xét các vật chung nhau. Nó có nghĩa gần hơn so với all “tất cả”, “cái này và cái kia và cái khác”. Hãy so sánh: - Which newspaper would you like? – It doesn’t matter. Any one (= one or another or another). Anh muốn báo nào? - Điều đó không thành vấn đề. Tờ nào cũng được. - On the stand there were newpapers and magazines of every kind (=one and another and another) Trên quầy có đủ loại báo và tạp chí. Sự khác nhau giữa “big” và “large”: Hai từ “large” và “big” đều là tính từ và cùng có nghĩa cơ bản là to, lớn, rộng. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm giống nhau đó, hai từ này cũng có nhiều điểm khác nhau trên nhiều khía cạnh. Chúng ta sẽ so sánh hai từ “large” và “big” trên các khía cạnh sau: 1) Xét về mặt hình thức: Cả hai tính từ “big” và “large” đều là tính từ, thêm đuôi -er ở dạng thức so sánh hơn và thêm đuôi -est ở dạng thức so sánh nhất. Chỉ có một điểm đáng lưu ý là khi thêm hậu tố 14
  5. so sánh thì big có nhân đôi phụ âm g ở cuối còn large thì không. Large – larger – largest Big – bigger – biggest 2) Xét về mức độ phổ biến: “Big” nằm trong nhóm 1000 từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh, bao gồm cả văn nói và văn viết. “Large” chỉ nằm trong nhóm 3000 từ được sử dụng nhiều nhất, vì thế, xét về mức độ phổ biến thì “large” kém “big” rất nhiều. 3) Xét về mặt ý nghĩa: Cả hai từ này đều có nghĩa cơ bản là to, lớn, rộng hơn so với kích cỡ, mức độ trung bình. Ví dụ: - She has such a well-paid job that she can afford to live in a big house. - She has such a well-paid job that she can afford to live in a large house. Cả hai câu trên đều có nghĩa là: Lương của cô ấy cao đến mức cô ấy đủ tiền thuê một ngôi nhà rất lớn / rộng. Trong trường hợp này, mặc dù cả hai từ “big” và “large” đều có chung một ý nghĩa nhưng “large” có ý nghĩa chính xác hơn. 4) Xét về cách sử dụng: a) Cả hai tính từ này đều không sử dụng để bổ nghĩa cho danh từ không đếm được. Điều này, có nghĩa là chúng ta có thể nói:“The house has a big (or large) garden” vì “garden” là một danh từ đếm được. Nhưng không thể dùng “big” hay “large” để bổ nghĩa cho “traffic” vì “traffic” là một danh từ không đếm được. Với danh từ không đếm được, chúng ta có thể dùng “a lot of”. Ví dụ: There's a lot of traffic on the road next to the house. Vì vậy, có lúc “big” và “large” thay thế được cho nhau, có lúc lại không. b) Với các từ chỉ số lượng, “large” được dùng phổ biến hơn “big”. Ví dụ: - a large amount: một số tiền lớn - on a large scale, to a large extent: xét trên quy mô rộng (lớn) - a large number of, a large quantity of, a large volume of: một số lượng lớn - a large proportion: một tỷ lệ lớn - a large percentage of: một tỷ lệ % lớn - a large part of: một phần lớn - a large area: một phạm vi rộng c) Nhưng “big” lại có rất nhiều ý nghĩa khác, chẳng hạn như: - “quan trọng” Ví dụ: Buying a house is a very big decision. (Mua nhà là một quyết định quan trọng). - “lớn tuổi hơn” Ví dụ: He's my big brother (Anh ấy là anh trai tôi). - “thành công”,“mạnh”, “nhiều” Ví dụ: New York is a big tourist destination. (New York là điểm dừng chân thu hút nhiều khách du lịch). - “cuồng nhiệt” Ví dụ: I'm a big fan of Madonna. (Tôi là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Madonna). 15
  6. “Big” và “large” còn được sử dụng trong rất nhiều cụm từ cố định, không thể thay thế hai từ này cho nhau trong những cụm từ này. Ví dụ: - It's no big deal: Điều đó không thực sự quan trọng - It’s a big ideas for something: Đó là một ý kiến độc đáo (gây ấn tượng) - - She's a big mouth: Cô ấy là người không biết giữ bí mật - He's too big for his boots: Anh ấy là người quá tự mãn - The prisoners are at large: Những tù nhân này vừa trốn trại và có thể gây nguy hiểm cho xã hội - She's larger than life: Cô ấy là một người vui vẻ và sôi nổi (hơn nhiều người khác) Đầu tiên, tui xin giới thiệu với pà con phần lý thuyết cơ bản nhất (nhưng cụng rất cụ thể đó) về ngữ pháp tiếng Anh: Một câu trong tiếng Anh bao gồm các thành phần sau: SUBJECT - VERB AS PREDICATE - COMPLEMENT - MODIFIER Trong đó: COMPLEMENT (OBJECT) gồm: DIRECT và INDIRECT. SUBJECT có thể là 1 verb nguyên thể, 1 verb_ing, 1 đại từ, song nhiều nhất vẫn là 1 danh từ. Chúg bao giờ cũng đứng đầu câu, làm chủ ngữ và quyết định việc chia động từ. Vì là danh từ nên chúng liên quan đến những vấn đề sau: Danh từ đếm được và danh từ ko đếm đc (Count Noun/ Non-count Noun): - Count Noun: Dùng đc với số đếm, do đó nó có hình thái số ít, số nhiều. Nó có thể dùng đc với "a" và "the". - Non-count Noun: Không dùng đc với số đếm, do đó ko có hình thái số ít và số nhiều. Nó ko dùng đc với "a"; còn với "the" chỉ dùng đc trong 1 số trường hợp đặc biệt. - 1 Count Noun có hình thái số nhiều đặc biệt. - 1 số Count Noun có dạng số ít/ số nhiều như nhau, chỉ fân biệt bằng: có "a" và không có "a". Ex: an aircraft/ aircraft; a sheep/ sheep; a fish/ fish. - 1 số Non-count Noun như: food, meat, money, sand, water đôi khi đc dùng như các Noun (N) số nhiều để chỉ các dạng, loại khác nhau của N đó. Ex: water -> waters (Nước > Những vũng nước) - Danh từ "time" nếu dùng với nghĩa là "thời gian" là N ko đếm đc, nhưng khi dùng với nghĩa "thời đại" hay "số lần" là N đếm đc. Ex: Ancient times (Những thời cổ đại) - Modern times (Những thời hiện đại). Quán từ không xác định "a" và "an": * Dùng "an" trước 1 N bắt đầu bằng: - 4 nguyên âm A, I, E, O. 16
  7. - 2 bán nguyên âm U, Y. - Những N bắt đầu bằng "h" câm (an hour/ a heir). - Những từ mở đầu bằng 1 chức viết tắt (an S.O.S/ an M.P). - Lưu ý: Đứng trước 1 N bằng "uni " fải dùng "a" (a uniform/ a university). * Dùng "a" trước N bắt đầu bằng 1 phụ âm. - Đc dùng trước 1 N ko xác định về mặt vị trí/ tính chất/ đặc điểm hoặc đc nhắc đến lần đầu tiên trong câu. - Dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định như: a lot of/ a great deal of/ a couple/ a dozen. - Dùng trước các số đếm nhất định: thường là hàng ngàn, hàng trăm như: a/ one hundred - a/one thousand. - Dùng trước "half" (1 nửa) khi nó theo sau 1 đơn vị nguyên vẹn: a kilo and a half hay khi nó đi ghép với 1 N khác để chỉ nửa phần (khi viết có dấu gạch nối): a half - share, a half - holiday (ngày lẻ chỉ nghỉ nửa ngày). - Dùng với các đơn vị phân số như: 1/3 a/one third - 1/5 a /one fifth. - Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ: $5 a kilo, 60 kilometers an hour, 4 times a day. - Dùng trước các N số ít đếm đc, trong các thán từ: what a nice day/ such a long life. - A + Mr/ Mrs/ Ms + family name = 1 ông / bà/ cô nào đó (không quen biết). Grammar continue: Quán từ không xác định "a" và "an": * Dùng "an" trước 1 Danh từ bằng: - 4 nguyên âm A, I, E, O. - 2 Bán nguyên âm U, Y - Những danh từ bắt đầu bằng "h" câm (an heir/ an hour). - Những từ mở đầu bằng một chữ viết tắt ((an S.O.S/ an M.P) - Lưu ý: Đứng trước 1 danh từ mở đầu bằng "uni " phải dùng "a" (a university/ a uniform). * Dùng "a" trước 1 danh từ bắt đầu bằng 1 phụ âm - Đc dùng "a" trước 1 danh từ ko xác định về mặt vị trí/ tính chất/ đặc điểm hoặc đc nhắc đến lần đầu tiên trong câu. - Dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định như: a lot of/ a great deal of/ a couple/ a dozen. - Dùng trước những số đếm nhất định, thường là hàng ngàn, hàng trăm như: a/ one hundred - a/one thousand. - Dùng trước "half" khi nó theo sau 1 đơn vị nguyên vẹn: : a kilo and a half, hay khi nó đi ghép với 1 danh từ khác để chỉ nửa phần (khi viết có dấu gạch nối): a half - share, a half - holiday (ngày lẻ chỉ nghỉ nửa ngày). - Dùng với các đơn vị phân số như: 1/3 a/one third - 1/5 a /one fifth. - Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ: $5 a kilo, 60 kilometers an hour, 4 times a day. - Dùng trước các danh từ số ít đếm đc, trong các thán từ what a nice day/ such a long life. 17
  8. - A + Mr/ Mrs/ Ms + family name = một ông/bà nào đó (ko quen biết). Quán từ xác định "The": - Dùng trước 1 danh từ đã đc xác định cụ thể về mặt tính chất, đặc điểm, vị trí, hoặc đc nhắc đến lần thứ 2 trong câu. - The + Danh từ + Giới từ + Danh từ. Ex: The girl in blue, the Gulf of Mexico. - Dùng trước những tính từ so sánh bậc nhất hoặc "only" Ex: The only way, the best day. - Dùng cho những khoảng thời gian xác định (Thập niên): In the 1990s. - The + Danh từ + Đại từ quan hệ + mệnh đề phụ. Ex: The man /to whom you have just spoken /is the chairman. - Trước 1 danh từ ngụ ý chỉ 1 vật riêng biệt Ex: She is in the (= her) garden. - The + Danh từ số ít tượng trưng cho 1 nhóm thú vật hoặc đồ vật: Ex: The whale = whales (loài cá voi), the deep-freeze (thức ăn đông lạnh). Lưu ý: Đối với "man" khi mang nghĩa "loài người" tuyệt đối ko đc dùng "the". Ex: Since man lived on the earth (kể từ khi loài người sinh sống trên trái đất này). - Dùng trước 1 danh từ số ít để chỉ 1 nhóm, 1 hạng người nhất định trong xã hội. Ex: The small shopkeeper: Giới chủ cửa hàng nhỏ/ The top offcial: Giới quan chức cao cấp. - The + adj: Tượng trưng cho 1 nhóm người, chúg ko bao giờ đc phép ở số nhiều nhưng đc xem là các danh từ số nhiều. Do vậy, động từ và đại từ đi cùng với chúng fải ở ngôi thứ 3 số nhiều. Ex: The old = The old people/ The unemployed/ The disabled are often very hard in their moving. - The + Tên các vùng/ khu vực đã nổi tiếng về mặt địa lý hoặc lịch sử: Ex: The Sahara (desert)/ The Siberia (tundra)/ The Normandic. - The + East/ West/ South/ North + Danh từ. Ex: The North/ South Pole Nhưng ko đc dùng "the" trước các từ này nếu nó đi liền với tên châu lục hoặc quốc gia: West Germany, North America - The + tên gọi các đội hợp xướng/ dàn nhạc cổ điển/ ban nhạc phổ thông. Ex: The Back Choir/ The Philharmonique Philadelphia Orchestra/ The Beatles. - The + tên gọi các tờ báo (không tạp chí)/ tàu biển/ các khinh khí cầu. Ex: The Times/ The Titanic/ The Hindenberg. -The + họ 1 gia đình ở số nhiều. Ex: The Smiths (= Mr/ Mrs Smith and children). - Dùng trước tên họ của 1 người để xác định người đó trong số những người trùng tên. - Ko đc dùng "The" trước các danh từ chỉ bữa ăn trong ngày trừ trường hợp đặc biệt. Ex: We ate breakfast at 8 am this morning Ex: The dinner that you invited me last week were delecious. - Ko đc dùng "the" trước 1 số danh từ như home, bed, church, court, jail, prison, hospital, 18
  9. school, class, college, university v.v khi nó đi với các động từ và giới từ chỉ chuyển động/ chỉ đi đến nơi nào đó với mục đích chính hoặc ra khỏi đó cũng vì mục đích chính. Ex: Students go to school everyday. Ex: The patient was released from hospital. - Nhưng nếu đến/ hoặc đi khỏi nơi nào đó ko fải vì mục đích chính thì buộc fải dùng "the". Ex: Students go to the school for a class party. Ex: The doctor left the hospital afterwork. Lưu ý: Trong Anh-Mỹ, danh từ "hospital" và "university" fải dùng với "the". Ex: He was in the hospital (in hospital as a patient). Ex: She was unhappy at the university (at the university as a student). - Một số trường hợp đặc biệt: • Go to work = Go to the office. • To be at work • To be hard at work • To be in office( đương nhiệm)/ To be out of office (Đã mãn nhiệm). • Go to sea = Đi biển (Như những thủy thủ). • Go to the sea = Ra biển (thường để nghỉ). • To be at the sea = ở gần biển. • To be at sea = Ở trên biển (trong 1 chuyến hải hành). • go to town = Đi vào trung tâm/ Đi phố To be in town = Ở trung tâm (khi town là của người nói). Cách sử dụng "Other" và "Another": Hai từ này tuy giống nhau về nghĩa nhưng khác nhau về mặt ngữ pháp: * Dùng với danh từ đếm đc: - another + danh từ đếm đc số ít = 1 cái nữa, 1 cái khác, một người nữa, một người khác. - The other + danh từ đếm đc số ít = cái còn lại (của 1 bộ), người còn lại (của 1 nhóm). - Other + danh từ đếm đc số nhiều = mấy cái nữa, mấy cái khác, mấy người nữa - The other + danh từ đếm đc số nhiều = những cái còn lại (của 1 bộ), những người còn lại (của 1 nhóm). * Dùng với danh từ ko đếm đc: - Other + danh từ ko đếm dc = 1 chút nữa. - The other + danh từ ko đếm đc = chỗ còn sót lại. Ex: I don't want this book. Please give me another. (another = any other book - not specific) I don't want this book. Please give me the other. (the other = the other book, specific) * Other và Another ko xác định trong khi The Other là xác định; nếu chủ ngữ hoặc danh từ đã đc nhắc đến ở trên thì ở dưới chỉ cần dùng Another hoặc Other như một đại từ là đủ. * Nếu danh từ đc thay thế là số nhiều: Other -> Others, ko bao giờ đc dùng Others + danh từ số nhiêu. 19