Bài giảng Phát triển sản phẩm thực phẩm - Chương 1: Chiến lược đổi mới & Phát triển sản phẩm - Nguyễn Thị Thanh Bình

ĐỔI MỚI
 “sự áp dụng thƣơng mại hoặc công
nghiệp của những điều mới- sản phẩm
mới, quy trình hay phƣơng pháp sản xuất
mới, thị trƣờng hay nguồn cung cấp mới,
hình thái mới của thƣơng mại, kinh doanh
hay tổ chức tài chính”
 là vấn đề sống còn
 tính mới và tính thành công 
pdf 30 trang thiennv 09/11/2022 4880
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Phát triển sản phẩm thực phẩm - Chương 1: Chiến lược đổi mới & Phát triển sản phẩm - Nguyễn Thị Thanh Bình", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_phat_trien_san_pham_thuc_pham_chuong_1_chien_luoc.pdf

Nội dung text: Bài giảng Phát triển sản phẩm thực phẩm - Chương 1: Chiến lược đổi mới & Phát triển sản phẩm - Nguyễn Thị Thanh Bình

 1. ĐỔI MỚI SẢN PHẨM Đổi mới sản phẩm = phát triển sản phẩm + hiện thực hóa Nên đổi mới theo cấp độ nào? GV: Nguyễn Thị Thanh Bình - ĐH Công nghiệp Tp.HCM 11
 2. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PTSP GV: Nguyễn Thị Thanh Bình - ĐH Công nghiệp Tp.HCM 12
 3. XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC PTSP Xác định nhiệm vụ  Tinh thần chung của toàn công ty  Hình ảnh công chúng mà công ty muốn có  Chi phối chiến lược chủ yếu trong công việc kinh doanh của công ty  Mô tả về thị trường mục tiêu  Mô tả về các sản phẩm/ dịch vụ của công ty  Khu vực địa lý (địa bàn hoạt động)  Kỳ vọng của công ty về tăng trưởng và lợi nhuận Nhiệm vụ công ty Vì sao chúng ta tồn tại? GV: Nguyễn Thị Thanh Bình - ĐH Công nghiệp Tp.HCM 13
 4. XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC PTSP Tầm nhìn của công ty  Phát triển một sản phẩm hay dịch vụ mới  Phục vụ khách hàng bằng danh mục các dịch vụ đã xác định  Đảm bảo chất lượng và nhanh chóng đáp ứng các dịch vụ khách hàng  Tạo ra một môi trường làm việc hứng khởi cho người làm công  Đảm bảo sự tăng trưởng bền vững và nền tảng tài chính của công ty với lợi ích hài hòa cho các bên liên quan. GV: Nguyễn Thị Thanh Bình - ĐH Công nghiệp Tp.HCM 14
 5. XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC PTSP Mục đích và các mục tiêu trung gian  Mục đích: thường không có những điểm cụ thể hóa  Mục tiêu trung gian: thường được thiết lập một cách chính xác và định lượng, gồm cả các khung thời gian và mức độ quan trọng.  nên phân tích tình hình hiện tại của mình để lên kế hoạch chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu đó: – phương pháp phân tích SWOT – đánh giá giai đoạn vòng đời sản phẩm theo hồ sơ sản phẩm của công ty Mục tiêu công ty Chúng ta muốn đi đâu? GV: Nguyễn Thị Thanh Bình - ĐH Công nghiệp Tp.HCM 15
 6. XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC PTSP Chiến lƣợc  Chiến lược kinh doanh là những xác định sự phân bổ nguồn lực sẵn có với mục đích làm thay đổi thế cân bằng cạnh tranh & chuyển lợi thế về phía mình.  Chiến lược kinh doanh để đương đầu với cạnh tranh là sự kết hợp giữa những mục tiêu cần đạt tới và những phương tiện mà doanh nghiệp cần tìm để đạt tới mục tiêu. Chiến lược công ty Làm thế nào để đạt được? GV: Nguyễn Thị Thanh Bình - ĐH Công nghiệp Tp.HCM 16
 7. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PTSP Chiến lược kinh doanh Chiến lược đổi mới Chiến lược Chiến lược Tiếp thị Công nghệ Chiến lược Sản phẩm Chiến lược PTSP 17 GV: Nguyễn Thị Thanh Bình - ĐH Công nghiệp Tp.HCM
 8. XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC PTSP Chiến lược đổi mới GV: Nguyễn Thị Thanh Bình - ĐH Công nghiệp Tp.HCM 18
 9. XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC PTSP Kế hoạch của cty Chúng ta phải làm gì ? > Chƣơng trình > Dự án PTSP > Các nhiệm vụ GV: Nguyễn Thị Thanh Bình - ĐH Công nghiệp Tp.HCM 19
 10. XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC PTSP Ma trận phát triển Ansoff sản phẩm hiện tại sản phẩm mới thâm nhập phát triển thị trƣờng sản phẩm mới mới Phát triển Đa dạng hóa thị trƣờng mới thị trƣờng thị GV: Nguyễn Thị Thanh Bình - ĐH Công nghiệp Tp.HCM 20
 11. XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC PTSP Ma trận phát triển Ansoff sản phẩm hiện tại sản phẩm mới Rủi ro thấp Rủi ro trung bình mới Rủi ro trung bình Rủi ro cao thị trƣờng thị GV: Nguyễn Thị Thanh Bình - ĐH Công nghiệp Tp.HCM 21
 12. XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC PTSP Ma trận chiến lƣợc cạnh tranh Porter GV: Nguyễn Thị Thanh Bình - ĐH Công nghiệp Tp.HCM 22
 13. XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC PTSP STRENGTHS WEEKNESSES INTERNAL ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU -Các yếu tố về tổ chức và quản lý -Các yếu tố về kỹ thuật -Các yếu tố về tiếp thị OPPORTUNITIES THREATS EXTERNAL CƠ HỘI NGUY CƠ -Môi trƣờng chính trị -Môi trƣờng kinh kế Phân tích Phân SWOT -Môi trƣờng văn hóa xã hội -Môi trƣờng kỹ thuật -Môi trƣờng dân số MẶT TÍCH CỰC MẶT TIÊU CỰC GV: Nguyễn Thị Thanh Bình - ĐH Công nghiệp Tp.HCM 23
 14. CHIẾN LƢỢC PTSP DANH MỤC CHIẾN LƢỢC CHƢƠNG TRÌNH SP MỚI PTSP PTSP - Sp mới hoàn toàn - Mục tiêu chung -Quá trình PTSP - Nền tảng mới - Các dự án -Kế hoạch điều phối - SP mới từ - Mục tiêu của từng dự án giữa các dự án nền tảng cũ -Các yêu cầu bắt buộc -Quyết định các điểm - Đổi mới SP của các dự án tới hạn của mỗi dự án - Nguồn lực -Kết quả các giai đoạn - Thời gian thực hiện của mỗi dự án -Thị trƣờng và -Thời gian PT dự án công nghệ mục tiêu -Cam kết về nguồn lực - Nhân sự GV: Nguyễn Thị Thanh Bình - ĐH Công nghiệp Tp.HCM 24
 15. MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM  TẠO SỰ KHÁC BIỆT  DÈ DẶT DO NGÂN SÁCH THẤP  THÚC ĐẨY CÔNG NGHỆ  KHÔNG THỂ MẠO HIỂM  DÀN TRẢI DO NGÂN SÁCH CAO GV: Nguyễn Thị Thanh Bình - ĐH Công nghiệp Tp.HCM 25
 16. MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TẠO SỰ KHÁC BIỆT MÔ TẢ SẢN PHẨM  Công nghệ phức tạp  SP có giá cao  Định hƣớng thị  Có nét đặc trƣng trƣờng tốt và lợi ích đáng chú  Mức độ phù hợp ý của SP cao  Lợi thế cạnh tranh GV: Nguyễn Thị Thanh Bình - ĐH Công nghiệp Tp.HCM 26
 17. MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DÈ DẶT DO NGÂN SÁCH THẤP MÔ TẢ SẢN PHẨM  Chi phí cho nghiên  Me-too cứu phát triển thấp  SP có giá thấp hơn  Có sự hiệp lực với  Không khác biệt CN sản xuất và thị trƣờng hiện tại GV: Nguyễn Thị Thanh Bình - ĐH Công nghiệp Tp.HCM 27
 18. MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THÚC ĐẨY CÔNG NGHỆ MÔ TẢ SẢN PHẨM  Công nghệ định  Đổi mới hƣớng  Công nghệ định  Thiếu định hƣớng thị hƣớng trƣờng  Có thể không phù  Thiếu hiệp lực từ thị hợp với nhu cầu của trƣờng ngƣời tiêu dùng  Chi phí có thể cao GV: Nguyễn Thị Thanh Bình - ĐH Công nghiệp Tp.HCM 28
 19. MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM KHÔNG THỂ MẠO HIỂM MÔ TẢ SẢN PHẨM  Công nghệ đơn  Công nghệ thấp giản, hoàn thiện  Me-too  Xác định nhu cầu thị  Rủi ro thấp trƣờng kém GV: Nguyễn Thị Thanh Bình – ĐH Công nghiệp Tp.HCM 29
 20. MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DÀN TRẢI DO NGÂN SÁCH CAO MÔ TẢ SẢN PHẨM  Đầu tƣ lớn vào  SP đổi mới nghiên cứu phát  SP rủi ro cao triển  Có thể không phù  Không định hƣớng hợp với nhu cầu  Không hiệp lực của ngƣời tiêu  Thị trƣờng mới dùng  Công nghệ mới GV: Nguyễn Thị Thanh Bình – ĐH Công nghiệp Tp.HCM 30